İrlanda

İrlanda

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
İngiltere 85.13Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 176.48Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
26.43 Milyar $
2019
3.18 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
19.83 Milyar $
2019
1.88 Milyar $
2023

Genel Görünüm

İrlanda, 2022 yılında kişi başı 91.95 Bin $ ve toplam 529.24 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 451.83 Milyar $ ithalat ve 638.60 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İngiltere 85.13 Milyar $
ABD 74.38 Milyar $
Fransa 55.53 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 34.65 Milyar $
Almanya 29.23 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 176.48 Milyar $
İngiltere 72.91 Milyar $
Almanya 66.27 Milyar $
Belçika 59.89 Milyar $
Hollanda 54.14 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
29 Asetik anhidrit 21.69 Milyar $
88 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 20.84 Milyar $
8802 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 20.46 Milyar $
880240 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 20.43 Milyar $
2933 Loprazolam, meklokualon, metakualon ve zipeprol vb. tuzları 17.63 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
30 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için ambalajlanmamış 71.56 Milyar $
29 Asetik anhidrit 44.59 Milyar $
3002 İnsan ve hayvan tedavisi için insan ve hayvan menşeli maddeler 44.39 Milyar $
2933 Loprazolam, meklokualon, metakualon ve zipeprol vb. tuzları 24.47 Milyar $
3004 Ensülin içerenler (2937'de ki hormonları içeren) 22.82 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
18.95%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
451.83 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
11.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.81%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
529.24 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
11.97%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
91.95 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
99.62%
Mal ihracatı-2023
638.60 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
15%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
86.36
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.14 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.08%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
41.05%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
52.3%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
136.95%
Toplam Nüfus-2022
5.08 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.83%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
67.97%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

İrlanda’da ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler alanında tek bir kurum veya kuruluş yetkili olmayıp, yetki ülkedeki çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır. Bunlar;
- İrlanda Gelirler ve Gümrük İdaresi: www.revenue.ie  
- İrlanda Girişim, İstihdam ve Yenilik Bakanlığı: www.djei.ie 
- Rekabet ve Tüketicinin Korunması Komisyonu: www.ccpc.ie  
- Sağlık ve Güvenlik Kurumu: www.hsa.ie 
- İrlanda Ulusal Akreditasyon Kurulu(Irish National Accreditation Board): www.inab.ie 
- İrlanda Ulusal Standartlar Kurumu: www.nsai.ie 
“İrlanda Ulusal Standartlar Kurumu (NSAI)" ülkenin resmi standartlar kurumu olup, 1996 yılında çıkan “İrlanda Ulusal Standartlar Kurumu Kanunu” çerçevesinde hareket ederler. Başlıca görevleri arasında sertifikasyon, standartlar, yasal ölçüm hizmeti, ulusal ölçüm laboratuvarı ve eğitim yer almaktadır. Ayrıca, tüm AB üyelerinde aranılan “CE Markası” ile “İrlanda Standart Markası-Irish Standard Mark (ISM)” de NSAI tarafından verilmektedir.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Ülkede ürün güvenliği ve denetimi ile teknik düzenlemeler oldukça gelişmiş olup, İrlanda bu alanda Avrupa Birliği’nin teknik mevzuatını uygulamaktadır.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 765/2008 Sayılı Yönetmeliği, ürünlerin piyasaya sunulmasına ilişkin akreditasyon ve piyasa denetimi için altyapıyı oluşturmaktadır. Bahsekonu Yönetmelik AB pazarına sağlıksız ürünlerin girişini engellemenin en etkili yolunun bu ürünlerin gümrük idareleri tarafından serbest dolaşıma sunulmadan önce yeterli düzeyde kontrole tabi tutulması gerektiğini belirtir. Bu ise gümrük idareleri ile piyasa gözetim kurumlarının etkin işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
 
Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından ürün güvenliği alanında gümrük idareleri ile piyasa gözetim kurumlarının yararlanmaları için “Ürün Güvenliği Alanında İthalat Kontrolleri” başlıklı bir belge yayınlamıştır.Bu belge, İrlanda Gelirler ve Gümrük İdaresi’nin (http://www.revenue.ie/en/customs/businesses/importing/product-safety.html) websitesinde bulunmaktadır. Hazırlanan bu belge ilgili kurumlara görevlerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Ürün güvenliği büyük ölçüde AB uyumlaştırılmış mevzuatı ile düzenlenmiş olup, piyasaya sunulan ürünlerin yaklaşık %70’ini kapsamaktadır.
Öte yandan, uyumlaştırılmamış ürünlere ilişkin mevzuat gıda dışındaki tüm tüketici ürünlerin güvenliğini düzenleyen “Genel Ürün Güvenliğine ilişkin Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 03/12/2001 tarihli ve 2001/95 Sayılı Direktifi”dir.
Ulusal düzeyde ürün güvenliğinin sağlanmasından piyasa gözetim kurumları sorumludur.Bu kurumların listesi İrlanda İstihdam, Girişim ve İnovasyon Bakanlığı’nın websitesinde bir liste halinde yer almaktadır. (https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Consumer-Competition/Product-Safety-/Irish-MSA-Bodies.pdf) İrlanda’daki piyasa gözetim kurumları AB’nin 765/2008 Sayılı Yönetmeliği çerçevesinde görev yapmaktadır.
Ürün güvenliği alanında ilgili sektör bazında bilgiye ve sektör bazında ilgili Bakanlıklara websitesinden ulaşılabilir. Ürün güvenliği alanında gümrük idarelerince üçüncü ülke ürünlerinin iç piyasaya arzında gümrük idareleri aktif bir rol oynarlar.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İrlanda’ya yapılacak ihracatta Tek İdari Belge (Single Administrative Document), fatura, EUR 1, ATR dolaşım belgesi gerekmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Ülkemiz ürünlerine yönelik halihazırda bir miktar kısıtlaması bulunmamaktadır.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Diğer ülkeler tarafından verilen belgeler kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Genel olarak, İrlanda’ya ihraç edilen tüm üçüncü ülkelerin malları ürün ayırımı gözetmeksizin güvenlik şartlarının yerine getirilmesi amacıyla ithalat aşamasında kontrol edilmektedir.

İrlanda gümrük idareleri tarafından bazı ürünlere yönelik olarak getirilen yasaklar ve kısıtlamalar mevcut olup, bu listeye gümrük idaresinin http://www.revenue.ie/en/customs/prohibitions-restrictions/index.html websitesinden ulaşılabilinir.

Sevk Öncesi İnceleme

Avrupa Birliği’ne ürünlerin girişinden önce bir “Özet Giriş Beyanı”nın (Entry Summary Declaration)(ENS) gümrüklere iletilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgiye AB’nin http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/import/import_scenario/step3_en.htm websitesinden ulaşmak mümkündür.

İthalat Denetimi

İrlanda gümrük idareleri tüm üçüncü ülkelerden gelen ürünleri ayırım gözetmeksizin kontrol etmektedir. Bu görevlerinde ilgili gümrük idareleri ile piyasa gözetim kurumlarına yardımcı olmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından ürün güvenliği alanında ithalat denetimlerine ilişkin yayımlanan yardımcı talimatnameye http://www.revenue.ie/en/customs/businesses/importing/product-safety.html  websitesinden ulaşmak mümkündür.
 

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot